เรื่องราวในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามฯบรมราชกุมารี

พระเทพ

ทรงพระเยาว์

สมเด็จพระเทพ

พระราชดำรัสด้านเทคโนโลยี

ของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามฯบรมราชกุมาร

 

พระเทพ

 

สมเด็จพระเทพรัีตนราชสุดาสยามฯบรมราชกุมารี

กับ

พระพุทธศาสนา

โครงการ

ปิ้งหมูแผ่น

พระเจ้าแผ่นดิน

 

 

 

www.wattano.ac.th

www.google.co.th

www.pixiart.com

www.kanchanapisek.or.th

 

ขอบเขตการศึกษาในการทำโครงงานคอมพิเตอร พวกเรามีเวลาการทำงานเป็นเวลา 4อาทิตยืโดยจะเรียนในวันพุธของทุกสัปดาห์ จะหาข้อมูลจากเว็บไซด์ต่างๆและหนังสือจากห้องสมุด

ระยะเวลา 4 อาทิตย์ทุกวันพุธของสัปดาห์

เหตุผลที่เลือก เพราะพระองค์ท่านมีพระปรีชาสามารถในหลายๆด้านที่ข้าพเจ้าประทับใจ

 

 

 

 

ผู้จัดทำโดย ม.5/7

นางสาว ชงยิน แซ่หยาง เลขที่ 13

นางสาว ปิยวรรณ สวพันธ์พงศ์ เลขที่ 19