โครงการตามพระราชดำริ

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียนในชนบทมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและความเสมอภาคเบื้องต้น และนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต รวมถึงการฝึกอบรมครูและบุคลากรในโรงเรียนในภูมิภาค ให้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานระยะแรก เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ มีโรงเรียนในโครงการ ทสรช จำนวน ๖๔ โรงเรียน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษาจำนวน ๕๓ โรงเรียน และโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช) จำนวน ๑๑ โรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนได้รับพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๒๐ เครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรุ่น ๒๘๖ และพริ้นเตอร์ ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์

ปัญหาที่สำรวจพบ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการสำรวจโรงเรียนในโครงการ ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๔๐ - กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ พบว่า

๑. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เกือบทุกโรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสร้างห้องเรียนใหม่ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือซื้อโต๊ะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ทุกโรงเรียนสามารถจัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

๒. ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่มีหรือไม่พอ ถ้ามีส่วนใหญ่ไม่ได้จบทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง และเห็นว่าตนเองมีความรู้ไม่เพียงพอทั้งความรู้ทั่วไป และไม่ชำนาญในการซ่อมแซมเครื่อง ต้องการความรู้เพิ่มเติม ดังนั้นทางกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษาจึงได้ทำการประเมินความพร้อมของโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ ที่จะตั้งเป็นศูนย์พัฒนาบุคลกรด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เขตการศึกษาละ 1 แห่ง เป็นอย่างน้อย เพื่อช่วยตนเองและบุคลากรจากที่อื่นเข้ารับการอบรม

๓. เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ได้รับพระราชทาน เป็นเครื่องคนละรุ่น ทำให้เครื่องมีศักภาพที่ไม่เท่ากัน จึงอาจประเมินคุณภาพของบุคลากรได้ไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม มีหลายโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ทำให้การสอนมีศักยภาพที่สูงขึ้น

๔. ปัญหาอื่นๆ
- อาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ และ/หรือไม่เหมาะสม
- ไม่มีแหล่งซ่อมหรือไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
- ห้องสมุด ขาดหนังสือ คู่มือ วารสารที่ทันสมัย หรือมีไม่เพียงพอ
- งบประมาณไม่พอเพียงและไม่สามารถเก็บค่าบำรุงจากนักเรียนได้

โครงการ ทสรช ระยะที่ ๒
เน้นการพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนในโครงการ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับไปอย่างเต็มที่ ดังนี้

๑.เพิ่มสมรรถนะของเครื่องเดิมเป็นเครื่องรุ่นใหม่ให้แก่โรงเรียน จำนวน ๕ โรงเรียน ที่มีความพร้อมสูง (เป็นโรงเรียนที่จัดอยู่ในระดับดี มีความพร้อมทางด้านบุคลากร สถานที่ และมีโปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอนพอควร) โรงเรียนละ ๒๐ เครื่อง พร้อมทีวีสี ๒๙ นิ้ว และพิจารณาเปลี่ยนเครื่องที่เสียให้แก่โรงเรียนที่เหลือ

๒. เน้นเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยประสานกับกรมอาชีวศึกษาในการจัดตั้ง โครงการฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนในชนบท โดยส่งคอมพิวเตอร์ไปซ่อมที่ศูนย์ซ่อมบำรุงของวิทยาลัยเทคนิค ทั้ง ๖ ศูนย์ ที่ตั้งอยู่ทุกภาคของประเทศ และจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่องเก่า) ให้แก่แต่ละศูนย์ๆ ละ ๒๐ เครื่อง เพื่อไว้สำรองสำหรับเปลี่ยนให้โรงเรียนที่มีเครื่องเสีย

๓. จัดทำหลักสูตรและคู่มือประกอบการสอนให้แก่โรงเรียน

๔. ฝึกอบรมครูของโรงเรียนทุกโรงเรียน หลักสูตร ๕ วัน ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

๕. จัดทำห้องสมุดไอทีที่ประกอบด้วยหนังสือคอมพิวเตอร์ หนังสือวิทยาศาสตร์ และหนังสืออ้างอิงต่างๆ จำนวน ๘๑ รายการ ให้แก่โรงเรียนในโครงการจำนวน ๕๓ โรงเรียน พร้อมตู้หนังสือ

๖. จัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น

๗. กำหนดตัววัดมาตรฐานการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค พร้อมทั้งจัดหาอาสาสมัครที่จะช่วยในเรื่องการซ่อมเครื่องที่เสีย

ผลการดำเนินงานปี ๒๕๔๔

๑. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

แผนการดำเนินการ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
๑. ตรวจซ่อมและจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
(เครื่องบริจาค) ให้แก่โรงเรียนในโครงการ สมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์บริจาคจากหน่วยงาน
ต่างๆ จำนวน ๓๔๕ เครื่อง และอุปกรณ์อื่นๆ (Monitor, Keyboard และ Printer) ซึ่งหลังจาก
ได้ดำเนินการซ่อมแล้ว สามารถจัดสรรให้แก่
โรงเรียนในโครงการ จำนวน ๒๓๐ เครื่อง (Pentium ๔๘ เครื่อง และ รุ่น ๔๘๖ จำนวน ๑๘๒ เครื่อง) และโรงเรียนที่ไม่อยู่ในโครงการ จำนวน ๕๕ เครื่อง (รุ่น ๓๘๖ และ ๔๘๖)


๒. จัดหาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ เครื่อง (เครื่องใหม่) พร้อมระบบ LAN ให้แก่โรงเรียนดีเด่น ในปี ๒๕๔๔ มีโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาเป็น
โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น จำนวน ๗
โรงเรียน

๓. ติดตั้งระบบ LAN ให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาที่มีเครื่อง Pentium จากงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๕ โรงเรียน ดำเนินการติดตั้งระบบ LAN ให้แก่โรงเรียนใน
โครงการฯ เพิ่มเติม จำนวน ๘ โรงเรียน ในงบประมาณปี ๒๕๔๔

๔. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (ใหม่) ให้โรงเรียนสังกัด สปช. (ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๐ เครื่อง พร้อม UPS, Printer ๒ เครื่อง และการเดินสายระบบ LAN) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียน สปช. จำนวน ๗ โรงเรียน ในงบประมาณปี ๒๕๔๔

5. กิจกรรมอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ (ใหม่) จำนวน ๑ ชุด ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและอนาถา จ.เชียงใหม่
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ (ใหม่) จำนวน ๒๐ เครื่อง พร้อม Printer 1 เครื่อง และการติดตั้งระบบ LAN ให้แก่ศูนย์อาชีวศึกษาโพนโฮง ประเทศลาว
สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ (ใหม่) จำนวน ๑ ชุด ให้ ด.ญ.ตอยยีบะห์ สือแม โรงเรียนบ้านปลักปลา จ.นราธิวาส
จัดทำ Website "www.princess-it .org" เพื่อขอรับบริจาคเงินและเครื่องคอมพิวเตอร์
เข้าโครงการฯ

๒. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

แผนการดำเนินการ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
๑. จัดทำสื่อการสอนจาก CD-ROM โครงการ ThinkQuest ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับคณะ
ศึกษาศาสตร์ มศว.ประสานมิตร จัดทำ CD และคู่มือแผนการสอน จาก CD-ROM ThinkQuest จำนวน ๔ ชุดวิชา คือภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, และสังคมศึกษา
นอกจากนี้ได้จัดอบรบ "การใช้สื่อการเรียน
การสอน ThinkQuest" เพื่อแนะแนวทางในการ
นำไปใช้และการเขียนแผนการสอน พร้อมแจก CD และคู่มือให้แก่โรงเรียนในโครงการ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๔

๒. ผลิต CD-ROM Internet Offline และจัดทำคู่มือครูและนักเรียน ได้จัดทำ CD-ROM Internet Offline พร้อมคู่มือ
การติดตั้งและการใช้งาน แจกให้แก่โรงเรียนใน
โครงการ พร้อมจัดการอบรม "การจัดหน่วยการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อ Virtual Web" เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔

๓. จัดทำสื่อการสอน PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์ และจัดทำคู่มือครู-นักเรียน+จัดทำชุดแผ่นใสสี ได้จัดทำต้นฉบับ PowerPoint ชุดวิชา
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ วิชา พร้อมคู่มือครู-นักเรียน ได้แก่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, ระบบปฏิบัติการ Windows ๙๘,
สร้างงานกราฟิกด้วย Paint , สร้างสื่อสิ่งพิมพ์
ด้วย Wrod Processor เป็นต้น

๓. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรครู
แผนการดำเนินการ กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ
๑. อบรมความรู้เรื่อง Virtual Web จัดการอบรม ๒ รุ่น คือ
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑-๔ พฤษภาคม ๒๕๔๔
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๙-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔
ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวม ๑๕๓ คน จาก ๕๑ โรงเรียน ใช้สถานที่ ศูนย์อบรมโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จ.นครนายก

๒. อบรมความรู้เรื่อง การใช้สื่อการสอน ThinkQuest จัดการอบรม เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา รวม ๒๔๐ คน จาก ๖๐ โรงเรียน โดยใช้สถานที่อบรม โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ , โรงเรียนนครนายกวิทยาคม , โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ , โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" และหอประชุม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย จปรhome

next