หลักธรรมที่เกี่่ยวข้อง

 

หลักธรรมที่สำคัญในวันวิสาขบูชา  คือ  อริยสัจ  4

 

อริยสัจ  4  หมายถึง 

 

ความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์ เอง  เป็นหลักความจริงของชีวิต  ที่สามารถนำผู้ปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์ หรือแก้ปัญหาชีวิตได้  มี  4  ประการ  คือ

 

     1 . ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก สภาวะที่บีบคั้น     ขัดแย้ง

 ทุกข์จำแนกไว้ 2 ประการ ได้แก่

1.1        สภาวทุกข์ คือ ความทุกข์ประจำที่ทุกคนมีเหมือนกันหมด หลีกเลี่ยงไม่ได้  ได้แก่ ความเกิด ความแก่ และความตาย

1.2        ปกิณณกทุกข์ คือ ความทุกข์ที่เกิดจากการทนต่อเหตุภายนอกที่มากระทบไม่ได้ เช่นความเศร้าโศก ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ

2        สุทัย คือสาเหตุของความทุกข์ ได้แก่ ตัญหา 3 ประการ คือ

          2.1กามตัญหา คือความอยากได้

          2.2ภวตัญหา คือความอยากเป็น

          2.3 วิภวตัญหา คือความไม่อยากเป็น

3.  นิโรธ คือความดับทุกข์

4.   มรรค คือแนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

 

กลับบ้าน