ครูชนกพร ศรัทธา  
  ครู คศ. 2 ระดับ 7    
  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)  
  วิชาเอก การจัดการทั่วไป  
  วิทยาลัยครูนครสวรรค์  
     
       
     
 
 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
         

 

หน้าหลัก