ครูปรัชญา จันทร์ตา  
  ครูฝึกสอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
  ์เอกอุตสาหกรรม    
  โทเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  ่คณะศึกษาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
       
       
   

หน้าหลัก