แบบทดสอบที่ 1
 
แบบทดสอบที่ 2
   
แบบทดสอบที่ 3
   
แบบทดสอบที่ 4
 
แบบทดสอบที่ 5โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ๑๐๐ ปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)