โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ๑๐๐ ปี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)