บทที่9

 

ขั้นตอนและวิธีการจัดสวน

 

                                                                             9.1การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และพรรณไม้

                                                                9.2การเตรียมพื้นที่

                                                                9.3การจัดวางวัสดุและพรรณไม้

                                                                9.4การเก็บงาน

                                                                9.5ประเมินส่งงาน

 

BACK