งาน ห้อง สมุด

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ห้องสมุดโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นห้องสมุดโรงเรียนขนาดใหญ่ ให้บริการนักเรียน กว่า 2,000 คน มีหนังสือ กว่า ๒๘,๐๐๐ เล่ม มีระบบการให้บริการสืบค้นหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านเว็บไซต์ ของโรงเรียน คือ www.wattano.ac.th

เชิญพบกับเราได้แล้วค่ะ

การใช้ห้องสมุด

แนะนำห้องสมุด

โครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน

 

home