แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

หมายถึง สถานที่ บุคคล ที่โรงเรียนได้สำรวจและคัดเลือก

เพื่อใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู

และนักเรียนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

 

เชิญเข้าสู่บัญชีรายชื่อแหล่งเรียนรู้

home