สารบัญ

 

Even1 การแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

Even2 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 1

Even3 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 2