การแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์

 

พิจารณาสถานการณ์จากภาพ

คำบรรยายภาพแบบวงรี: จงแบ่งสัตว์ทั้ง  2  ชนิด  ออกเป็นกลุ่ม ๆ ละเท่าๆ กัน โดยให้แต่ละกลุ่มมีสัตว์ไม่ปะปนกันและมีสัตว์มากที่สุดโดยทำกรอบล้อมรอบแต่ละกลุ่มของสัตว์ทั้ง 2 ชนิด

สถานการณ์ที่ 1

 

 

          ปัญหานี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร  ...............................................

                                ให้หาคำตอบโดยลองแบ่งกลุ่มสัตว์ทั้งสองชนิด

                            

 

แบ่งปลาได้  ....................  กลุ่ม

กลุ่มละ  ..........................  ตัว

 

แบ่งปูได้  ..................  กลุ่ม                  กลุ่มละ   ..............  ตัว

 

 

 

ดำเนินการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ 1

 

         

จงแสดงวิธีการหาคำตอบของปัญหาดังกล่าวตามที่นักเรียนเข้าใจ

 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

ตรวจสอบผลลัพธ์จากการลองแบ่งกลุ่ม

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

การประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์ที่ 1

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

นักเรียนประเมินตนเอง

1.   เข้าใจคำถามจากสถานการณ์

 

 

 

 

2.   สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบผลการ

     ปฏิบัติได้

 

 

 

 

เพื่อนประเมินนักเรียน

1.   เข้าใจคำถามจากสถานการณ์

 

 

 

 

2.   สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบผลการ

     ปฏิบัติได้

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากสถานการณ์ที่1 .......................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

 

 

พิจารณาสถานการณ์จากภาพ

คำบรรยายภาพแบบวงรี: จงแบ่งเทียน และ ดินสอ  ออกเป็นกลุ่ม ๆ ละเท่าๆ กัน โดยให้แต่ละกลุ่มไม่ปะปนกันและมีจำนวนมากที่สุดโดยทำกรอบล้อมรอบแต่ละกลุ่มที่แบ่ง

สถานการณ์ที่ 2

 

 

          ปัญหานี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร  ...............................................

                                ให้หาคำตอบโดยลองแบ่งกลุ่มทั้งสองสิ่ง

 

           ''''''''

           ''''''''

 

                                      แบ่งเทียนได้  ....................  กลุ่ม

                                      กลุ่มละ  ..........................   เล่ม

 

 

         !!!!!!

      !!!!!!

 

 

                                      แบ่งดินสอได้  ....................  กลุ่ม

                                      กลุ่มละ    ..........................  คน

 

ดำเนินการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ 2

         

จงแสดงวิธีการหาคำตอบของปัญหาดังกล่าวตามที่นักเรียนเข้าใจ

 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

ตรวจสอบผลลัพธ์จากการลองแบ่งกลุ่ม

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

การประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์ที่ 2

 

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

นักเรียนประเมินตนเอง

1.   เข้าใจคำถามจากสถานการณ์

 

 

 

 

2.   สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบผลการ

     ปฏิบัติได้

 

 

 

 

เพื่อนประเมินนักเรียน

1.   เข้าใจคำถามจากสถานการณ์

 

 

 

 

2.   สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบผลการ

     ปฏิบัติได้

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากสถานการณ์ที่2 .......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

พิจารณาสถานการณ์จากภาพ

คำบรรยายภาพแบบวงรี: จงแบ่งรูปจักรยาน  เครื่องบิน และนก  ออกเป็นกลุ่ม ๆ ละเท่าๆ กัน โดยให้แต่ละกลุ่มไม่ปะปนกันและมีจำนวนมากที่สุดโดยทำกรอบล้อมรอบแต่ละกลุ่ม

สถานการณ์ที่ 3

 

 

          ปัญหานี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร  ..............................................

                                ให้หาคำตอบโดยลองแบ่งกลุ่มรูปจักรยาน เครื่องบิน และนก

                            

bbbbb

bbbbb

bbbbb

bbbbb

bbbbb

 

 

แบ่งจักรยานได้  ................  กลุ่ม        กลุ่มละ .......................  คัน

 

 

 

 

 

ññññññññññññññññññññññññññññññññ

ñññ

 

แบ่งเครื่องบินได้  ................  กลุ่ม        กลุ่มละ .......................  เครื่อง

 

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ

 

 

แบ่งนกได้  ................  กลุ่ม        กลุ่มละ .......................  ตัว

 

 

 

ดำเนินการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ 3

 

         

จงแสดงวิธีการหาคำตอบของปัญหาดังกล่าวตามที่นักเรียนเข้าใจ

 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

ตรวจสอบผลลัพธ์จากการลองแบ่งกลุ่ม

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 

การประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในสถานการณ์ที่ 2

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

นักเรียนประเมินตนเอง

1.   เข้าใจคำถามจากสถานการณ์

 

 

 

 

2.   สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบผลการ

     ปฏิบัติได้

 

 

 

 

เพื่อนประเมินนักเรียน

1.   เข้าใจคำถามจากสถานการณ์

 

 

 

 

2.   สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบผลการ

     ปฏิบัติได้

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากสถานการณ์ที่3 .......................................................................................................

.......................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

home