การแก้โจทย์ปัญหาจากการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

                                                                                   

 

 

          ต้องการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากข้างต้น  ซึ่งมีความยาวเท่ากับ 8 หน่วย  และความกว้างเท่ากับ 6 หน่วย ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ ที่มีขนาดเท่ากัน  โดยสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปมีพื้นที่มากที่สุด  จะแบ่งได้อย่างไร

 

คำถามเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา

1.   โจทย์ลักษณะนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องใด  ............................................

2.   นักเรียนลองแบ่งรูปดังกล่าวออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็กๆที่มีพื้นที่มากที่สุด จะแบ่งได้...........รูป

     แต่ละรูปมีด้านยาวด้านละ.................... หน่วย

3.   นักเรียนมีวิธีคำนวณโจทย์ลักษณะนี้ด้วยวิธีใด  ให้แสดงวิธีทำ

     .....................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................

 

4.   ตรวจสอบคำตอบในข้อ 2  และข้อ 3  ( ได้คำตอบตรงกันหรือไม่ )

     .....................................................................................................................................................

 

5.   องค์ความรู้ที่ได้รับคือ

     .....................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................

 

home