การแก้โจทย์ปัญหาจากการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

 

 

        ต้องการปลูกมะม่วงในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ซึ่งมีด้านยาว  32  เมตร  ด้านกว้าง   12  เมตร

โดยปลูกห่างกันมากที่สุด  และแต่ละต้นห่างเป็นระยะเท่าๆกัน  ต้นที่อยู่ริมรั้วห่างจากรั้วเป็นระยะเท่ากับห่างจากต้นอื่นๆ   จงหาตำแหน่งที่จะปลูกต้นมะม่วงในพื้นที่ข้างบน

 

คำถามเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา

1.   โจทย์ลักษณะนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องใด  ............................................

2.   นักเรียนลองแบ่งพื้นที่ดังกล่าวเพื่อหาตำแหน่งที่จะปลูกต้นมะม่วง  จะปลูกต้นมะม่วงได้ทั้งหมด  ........ ต้น   และแต่ละต้นห่างกัน .............  เมตร

3.   นักเรียนมีวิธีคำนวณโจทย์ลักษณะนี้ด้วยวิธีใด  ให้แสดงวิธีทำ

     .....................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................

 

4.   ตรวจสอบคำตอบในข้อ 2  และข้อ 3  ( ได้คำตอบตรงกันหรือไม่ )

     .....................................................................................................................................................

 

5.   องค์ความรู้ที่ได้รับคือ

     .....................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................

     .....................................................................................................................................................

 

 

 

home