Circulation   

การลำเลียงสาร

ผู้สอน  นายนคร  บุญมา 

กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์

รายวิชา ว 43206  ชีววิทยา  ระดับชั้น ม. 6

ใช้ประกอบแผนการเรียนรู้ย่อยที่ 3.1-3.4 

เรื่อง  การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์และคน

แบ่งเป็น  4  เรื่อง  คือ

                  Circulation 1    ใบความรู้ที่   3.1   เรื่อง   การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์

                   Circulation 2    ใบความรู้ที่   3.2   เรื่อง   หัวใจคน

                   Circulation 3    ใบความรู้ที่   3.3   เรื่อง   ความดันเลือด

                   Circulation 4    ใบความรู้ที่   3.4   เรื่อง   หลอดเลือด