โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ

www.wattano.ac.th

นางนิรมล โกวรรณ

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

ค 41101 เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

หน่วยที่


รายการ

 


ประวัติส่วนตัว

1


ตรีโกณมิติ

2
ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

3
อัตราส่วนของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
4


อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม30 องศา, 45 องศา และ 60 องศา


5

การนำไปใช้