ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ    สำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่ เขต 1

www.wattano.ac.th

 

ครูนิดบอกกล่าว............

การแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความรู้ให้ตนเองเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ที่กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียนทุกคน


ครูนิดนำความรู้เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ภาษา   สำนวน
คำศัพท์   และวัฒนธรรม   มาเพิ่มเติมให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ชื่อของบทเรียนแต่ละบท   ใช้ตามบทเรียนของหนังสือ
Super Goal Student Book 2 ของ Manuel dos
Santos ที่โรงเรียนเลือกใช้เป็นแบบเรียน เพื่อความ
สะดวกในการค้นคว้าของนักเรียน


Click บทเรียนที่นักเรียนสนใจ สิคะ!

1.
ARE YOU HERE ON VACATION ?
2.
LIGHTS , CAMERA , ACTION !
3.
I WANT TO BE A MANAGER.
4.

FAVORITE PASTIMES.

5.
IS THERE ANY PIZZA ?
6.
WAS THE GAME EXCITING ?
7.
I'M WORRIED BECAUSE ..............
8.
WHAT'S WRONG ?

 

ค้นคว้าแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.sanook.com