วิทยาศาสตร์(science)

 

 คือความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบๆตัวเราและกระบวน

การในการได้มาซึ่งความรู้รวมไปถึงการประดิษฐ์สิ่ง

อำนวยความสะดวกต่างๆ

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาตร์มี 2 ประเภท ได้แก่

      

       1.วิทยาศาตร์บริสุทธิ์ได้แก่ กฏ ทฤษฎีข้อเท็จจริง

 

       2.วิทยาศาสตร์ประยุกต์คือการนำความรู้ไป

ประยุกต์ให้เกิดความรู้ใหม่หรืองานประดิษฐ์

เพื่ออำนวยความสะดวก

 

 

 

 

 

 

 

                            HOME