ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร  คือขั้นตอนการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร

์ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ประกอบ

ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

 

 

                          

1.ระบุปัญหา

                                                                 

2.การตั็้งสมมุติฐาน                         

 

3.การรวบรวมข้อมูล

                                              

4.การทดลอง 

                      

 

 

 

 

 

                                      HOME