ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี 13 ทักษะดังนี้

 

1.  การสังเกต

2.  การลงความเห็นจากข้อมูล

3.  การจำแนกประเภท

4.  การวัด

5.  การใช้ตัวเลข

6.  การสื่อความหมาย

7.  การพยากรณ์

8.  การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา

9.  การกำหนดและควบคุมตัวแปร

10.                    การตั้งสมมุติฐาน

11.                    การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร

12.                    การทดลอง

  13.     การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป