ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มี 13 ทักษะดังนี้

 

1.  การสังเกต

2.  การลงความเห็นจากข้อมูล

3.  การจำแนกประเภท

4.  การวัด

5.  การใช้ตัวเลข

6.  การสื่อความหมาย

7.  การพยากรณ์

8.  การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับเวลา

9.  การกำหนดและควบคุมตัวแปร

10.                    การตั้งสมมุติฐาน

11.                    การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปร

12.                    การทดลอง

  13.     การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป

 

 

 

 

 

                                      HOME