สารบัญ

 

1.เรื่องที่ 1    การชี้แจงเรื่องงานต่าง ๆ

2.เรื่องที่ 2    การออกกำลังกาย

3.เื่ี่ 3   การพบปะสนทนา