บทเรียนสำเร็จรูป
 


                                                                       

โดย      

Text Box: จุดประสงค์ในการเรียน
บทเรียนสำเร็จรูป
             นางสาวเรณู  คันธวงศ์

            โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                 

 

 

Text Box: กรอบที่ ๒
Text Box: กรอบที่ ๓