บทที่ 2

 

สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤาด้วยเกม

Relax with Games

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Infinitive

                   Infinitive  ได้แก่รูปกริยาที่เป็นต้นแบบ ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปตามประธาน หรือ  tense  โดยปกติจะมี to อยู่ข้างหน้าเพื่อให้ทราบชัดเจน  เช่น  to sit,  to eat,  to think เป็นต้น

         Infinitive with “ to “ ใช้เมื่อ

1.            1.            มีความหมายว่า “เพื่อที่จะ ..” เช่น

We eat to live.

Dang stood up to answer the teacher’s question.

2.            2.            เพื่อแสดงการกระทำอันเป็นผลเกี่ยวเนื่องอย่างใดอย่างหนึ่งของกริยาแท้  เช่น

He promises to come back.

They tried to help you.

3.            3.            ใช้ตามหลัง “how”  เช่น

He explains how to solve this problem.

You understand how to start the engine.

                   Infinitive without “to”  คือรูปกริยา Infinitive ที่ใช้โดยไม่ปรากฏ ‘TO’ นำหน้า  มีวิธีใช้ดังนี้

1.            1.            ใช้หลังกริยาช่วย เช่น

You can go there by bus.

She will not wait for you.

Do you drink beer?

2.           2.           ใช้หลังกรรมของกริยาต่อไปนี้  ๖ส่วนใหญ่เป็นกริยที่แสดงการกระทำด้วยหู ตา จมูก  คือ

Let         make            hear             see               watch           notice           smell     feel

The sad movie made her cry.

The mother let him to the party.

 

 

 

 

 

 

English grammar practice: Intermediate

0%

0%

0%

Exercise - verb + infinitive   or   verb + gerund?

Examples:            full infinitive             to speak, to go, to have, to sleep, etc.
gerund ('ing' form)    speaking, going, having, sleeping, etc.


Put the verb in brackets(   ) into the correct form (either the infinitive or gerund):

Example:                             I don't like (wait) .
                        answer:   I don't like waiting.

check answers | clear answers | show answers

Would you mind (open) the window?

Hello. I'd like (speak) to Mr Jones, please.

We intend (move) to the new offices in June.

I don't remember (tell) him to cancel the appointment.

Do you regret (tell) Peter about the contract?

check answers | clear answers | show answers

 

 

Our web server is sometimes very busy.
If you get an incomplete page, click the Refresh or Reload button on your browser.

Click the answer button to see the answer.

1.    1.  Barking ___ seldom bite.

  1. 2.    

     

 

3.     Beauty is ___ skin-deep.

4.     3.     Beggars can't ___ choosers.

5.     4.     Better late ___ never.

6.     5.     Better ___ safe than sorry.

7.     6.     Better die with honor than live ___ shame.

8.     7.     Better the devil you know ___ the devil you don't know.

9.     8.     Better to ___ alone than in bad company.

10. 9.     Birds ___ a feather flock together.

11. 10. Blood ___ thicker than water.

12. 11. Boys will ___ boys.

13. 12. Business ___ pleasure.

14. 13. Business ___ business.

15. 14. Charity begins ___ home.

16. 15. Christmas comes but ___ a year.

 

                                                        HOME