กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

            โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ    จังหวัดเชียงใหม่

 

                         

                               

                                    e-book  

   ประวัติศาสตร์ไทย

                                  โดย

                    นายสุริยัน   พินทอง

 

                                  คำนำ                       

                                  สาระการเรียนรู้                                  

                                คำอธิบายรายวิชา                                

           WindowsXP ::  officeXP ::  Screen resolusion 1024 by 768 pixels ::  Highest 32 bit :: Thai Font – AngsanaUPC :: Total size 10.00 MB