กล่องข้อความ: กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1
กล่องข้อความ: Home   ถิ่นกำเนิด   โยนกเชียงแสน   ทวารวดี   ศรีวิชัย   ล้านนา   สุโขทัย    อยุธยา    ธนบุรี   รัตนโกสินทร์   ร.1   ร.2   ร.3   ร.4   ร.5   ร.6  ร.7  ร.8  ยุคปัจจุบัน
 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                             รัชกาลที่ 5

                                                                                                                                                พระบาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                                                                                                                 ประสูติ พ.ศ. 2396  ขึ้นครองราชย์  พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2453

 

                                                                           พระราชประวัติ

                                                                            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า “เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์”  เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ  กับสมเด็จพระเทพศิ

                                                                            รินทราบรมราชินี  (สมเด็จพระนางรำเพยภมราภิรมย์)  พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.. 2396  ตรงกับวันอังคาร  แรม 3 ค่ำ  เดือน 10   ได้รับ

                                                                            การสถาปนาเป็นกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ  และ กรมขุนพินิจประชานาถ

                                                                            ด้านการศึกษา พระองค์ทรงได้รับการศึกาเป็นอย่างดี คือ ทรงศึกษาอักษรศาสตร์ โบราณราชประเพณี  ภาษาบาลี  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยรัฐประศาสนศาสตร์

                                                                            วิชากระบี่ กระบอง  วิชาอัศวกรรม  วิชามวยปล้ำ  การยินปืนไฟ  เมื่อพระชนมายุ 16 พรรษา ได้ขึ้นเถลิงราชสมบัติ โดยมีสมเด็จพระบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็น

ผู้สำเร็จราชการแทน พ.ศ. 2410 พระเจ้านโปเลียนที่ 3  แห่งฝรั่งเศส ได้ส่งพระแสงกระบี่เข้ามาถวาย  ครั้นพระชนมายุครบที่ว่าราชการได้ พระองค์จึงได้ทรงพิธิราชาภิเษกใหม่อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2416  ซึ่งทำให้พวกพ่อค้าชาวต่างประเทศหันมาทำการติดต่อกับพระองค์โดยตรง  เป็นการปลูกความนิยมนับถือกับชาวต่างประเทศ   และอีกประการหนึ่งคือ ทำให้พระองค์มีพระราชอำนาจที่จะควบคุมกำลังทหาร การเงินได้โดยตรง  เป็นการได้ทรงอำนาจในบ้านเมืองโดยสมสมบูรณ์

การพัฒนาและทำนุบำรุงบ้านเมือง

                                            การปกครอง  พ.ศ. 2446   ได้ตรา พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร  การปกครองฝ่ายทหาร และพลเรือน จึงแยกจากกัน ดดยสาเหตุ

1.        กรมต่างๆ ทำงานไม่เท่ากั้น

2.        เกิดมีช่องทางทุจริตให้พนักงานในกรมบางกรม

3.        อำนาจของเสนาบดีแต่ละกรม เลื่อนไปจากเดิม

4.        หน้าที่ฝ่ายกรมต่างๆ ทางทหารและพลเรือนปนกันยุ่งมาก

5.        เสนาบดีมีเกียรติไม่เสมอกัน เพราะงานเป็นต้นเหตุประกอบกับพระองค์ได้รับรายงานแบบแผนการจัดคณะเสนาบดี จาก

สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์โรปการ ซึ่งขณะนั้นยังอยู่ที่ยุโรป

การปกครองส่วนกลาง

                                            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงกำหนดคณะเสนาบดี จัดเป็นกระทรวง มีทั้งหมด 10 กระทรวง คือ

1.        กระทรวงมหาดไทย  บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือ  อิสาน  และประเทศลาว

2.        กระทรวงกลาโหม  บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ และประเทศราชมาลายู

3.        กระทรวงการต่างประเทศ ดุแลการติดต่อกับต่างประเทศ

4.        กระทรวงนครบาล (กระทรวงเมือง) ดูแลกิจการตำรวจ และการตรวจคนเข้าเมือง

5.        กระทรวงวัง  ดูแลพระราชวังและกิจการเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัว

6.        กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ดูแลรายรับร่ายจ่ายของแผ่นดิน การเก็บภาษีอากร

7.