คำนำ

 

         การจัดทำ  e – book  ถือเป็นสิ่งท้าทายใหม่ สำหรับคุณครูทุกท่านในยุดนี้  ยุดที่

    ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน ได้ก้าวหน้าไปอย่างมากมาย    และ

   รวดเร็ว  จึงต้องทำการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ทิ้งห่างจาก 

    เทคโนโลยีมากนัก  หากปล่อยให้ทิ้งห่างมากๆ ก็คงจะกลายสภาพเป็นไดโนเสาร์เป็นแน่แท้     

                             สารบัญ

 
            e – book  เล่มนี้ จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว  เพื่อให้    

    ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ  รวดเร็ว  ก้าวขวาง  และค้นคว้าเพิ่มเติ่มได้สะดวก ตาม 

ผผ 

 
    ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีปัจจุบัน  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะศึกษาหา     

          ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย

           อาณาจักรโยนกเชียงแสน

           อาณาจักรทวารวดี

           อาณาจักรศรีวิชัย

           อาณาจักรล้านนา

           อาณาจักรสุโขทัย

           อาณาจักรศรึอยุธยา

           อาณาจักรธนบุรี

           อาณาจักรรัตนโกสินทร์

           ร.1    ร.2     ร.3      ร.4

            ร.5    ร.6      ร.7      ร.8

                       ยุคปัจจุบัน

                   Home

 
    ความรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ  ซึ่งจะทำให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ ที่ต้อง      

    การให้ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”  เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง                                                                  

           ผู้จัดทำต้องขอยอมรับว่า e – book เล่มนี้ “เป็นเล่มแรก”  ของผู้จัดทำ  การเขียนครั้งนี้

    เป็นการเขียนที่ทำขึ้นภายหลังจากได้เข้ารับการอบรมวิธีการเขียน e – book ซึ่งได้แนวทาง

    มา คือ  “file .DOC” และ “file . HTML”   ผู้เขียนจึงจับเอาสองอย่างนี้มาทำเป็น e – book    

    เล่มนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่า ความสามารถของ word และ officeXP ก็สามารถทีจะทำ e-book

    ได้  ซึ่งทุกๆ ท่านก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน และด้วยใจรักอยากให้เด็กมีสื่อเรียนรู้ที่ทันสมัย

    แปลกใหม่    จึงได้ “กัดฟัน” ทำ e – book เล่มนี้สำเร็จดังที่เห็นนี้  ดังนั้นผลที่ได้อาจจะไม่ดี

    เท่าทีควร ทางผู้จัดทำก็ต้องขออภัยไว้ด้วย หากท่านใดจะเมตตาแนะนำ ชี้แนะ เพื่อปรับปรุง

     ให้ e – book เล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทางผู้จัดทำจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและพร้อม

     ที่จะน้อมรับฟังคำแนะนำจากท่านด้วยความเคารพ

             ผู้จัดทำหวังว่าเนื้อหาสาระการเรียนรู้ใน e – book  นี้มีอยู่มาก เพียงพอที่จะใช้ในการ

     ศึกษาค้นคว้า เรื่องราวทางด้าน  “ประวัติศาสตร์ไทย”  ระดับมัธยมได้พอสมควร  ซึ่งจะ

     สามารถใช้เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ตามปกติได้เป็นอย่างดี  ซึ่งผู้จัดทำได้ศึกษา

     ค้นคว้า หาเนื้อหา สาระ ที่สำคัญๆ ในยุดสมัยต่างๆ ของประวัติศาสตร์ไทยไว้ค่อนข้างครบ

กล่องข้อความ: นายสุริยัน  พินทอง
ผู้จัดทำ
www.S_Pinthong@Hotmail.com

    ถ้วนตั้งแต่กำเนิดชนชาติไทย จนถึงยุคปัจจุบัน