กล่องข้อความ: กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1
 

 


 

กล่องข้อความ: Home   ถิ่นกำเนิด   โยนกเชียงแสน   ทวารวดี   ศรีวิชัย   ล้านนา   สุโขทัย    อยุธยา   ธนบุรี   รัตนโกสินทร์   ร.1   ร.2   ร.3   ร.4   ร.5  ร.6  ร.7  ร.8  ยุคปัจจุบัน 

 

 

บทเรียนวิชา สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้  “ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย”

ชั้นมัธยมปีที่ 3       จำนวน  5  ชั่วโมง     1.5 หน่วยกิต        เก็บคะแนน  30  คะแนน

อาจารย์ผู้สอน   อ.สุริยัน  พินทอง

 

 


คำอธิบายรายวิชา

                                                                                                                                                             ฯลฯ

                                ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์  แหล่งที่มาทางประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์ไทย และประวัติศาสตร์สากล  ความเป็นมาของรัฐไทยสู่อาณาจักรไทย  วิถีชีวิตของคนในประเทศตะวันออกและตะวันตก  วัฒนธรรม พัฒนาการในด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  การปกครอง  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  แหล่งอารยธรรม  ภูมิปัญญา  หรือผลงานของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก  พัฒนาการของเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ (ก่อน พ.ศ.2547) และสมัยปัจจุบันโดยสังเขป  และผลกระทบภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าในสมัยรัตนโกสินทร์ (ก่อน พ.ศ.2475)  และในสมัยปัจจุบัน  โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดวิเคราะห์  การสืบค้น  การสร้างความตระหนัก  และกระบวนการทางประวัติศาสตร์  เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงวิถีของคนในประเทศตะวันออกและตะวันตก  ความเป็นเหตุเป็นผล  การรักชาติ  ภูมิใจในความเป็นไทย  สร้างสรรค์และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

                                                                                                                                                           ฯลฯ

 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

                                   สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร์

                                                      มาตรฐาน  ส 4.3   เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  มีความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                                  1. เข้าใจและอธิบายถึงถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย สามารถยกเหตุผลอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม

                                  2. อธิบายถึงการตั้งก่อตั้งอาณาจักรครั้งแรกของขนชาติไทยได้ และเข้าใจถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย

                                  3. สรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครอง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชนชาวไทย ตั้งแต่อดีตจนถีงปัจจุบัน

                                  4.  เข้าใจและสามารถวิเคราะห์พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ด้านต่างๆ ที่มีต่อกัน จนเป็นผลให้เกิดลักษณะเฉพาะของชนชาติ

                                      ไทย ตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบัน

                             

สาระการเรียนรู้

                                 สาระการเรียนรู้ทั้งหมดมีอยู่  5 ตอน  ใช้เวลา 5 ชั่วโมง  โดยกำหนดให้ศึกษาค้นคว้าตามลำดับ ดังนี้

                                          ชั่วโมงที่ 1    ให้ศึกษาเรื่อง      - ถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย

                                                                                               - อาณาจักรโยนกเชียงแสน

                                                                                               - อาณาจักรทวารวดี

                                                                                               - อาณาจักรศรีวิชัย

                                          ชั่วโมงที่ 2    ให้ศึกษาเรื่อง    -  อาณาจักรล้านนา

       -  อาณาจักรสุโขทัย

       -  อาณาจักรอยุธยา

                                          ชั่วโมงที่ 3    ให้ศึกษาเรื่อง    -  อาณาจักรธนบุรี

                                                                                              -  อาณาจักรรัตนโกสินทร์ (ร.1 – ร.4)

                                          ชั่วโมงที่ 4    ให้ศึกษาเรื่อง    - อาณาจักรรัตนโกสินทร์ (ร.5 – ร.7  ก่อน พ.ศ.2475)

                                           ชั่วโมงที่ 5   ให้ศึกษาเรื่อง    - กรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน)

 

การประเมินผล

                                 1.  อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค =  70 : 30

                                 2.   อัตราส่วนคะแนนความรู้ (K) : คะแนนคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ (P) : คะแนนทักษะกระบวนการ (A) = 50 : 30 : 20

                     การวัดผลระหว่างภาคเรียน  70  คะแนน

                                       ประเมินจากการทำงานตามที่ได้สั่งไว้ในสาระการเรียนรู้แต่ละชั่วโมง  คือ 

                                         1.  การทำรายงานศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม      20  คะแนน

                                         2.  การทำแบบฝึคหัดท้ายสาระ                   20  คะแนน

                                         3.  การทำข้อทดสอบท้ายสาระ                  30  คะแนน

                                         4.  การทดสอบกลางภาคเรียน   วัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่  1 ,  2

                                          5.  การทดสอบปลายภาคเรียน  วัดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้อที่  3 , 4

 

กล่องข้อความ: Home   ถิ่นกำเนิด   โยนกเชียงแสน   ทวารวดี   ศรีวิชัย   ล้านนา   สุโขทัย    อยุธยา   ธนบุรี   รัตนโกสินทร์   ร.1   ร.2   ร.3   ร.4   ร.5  ร.6  ร.7  ร.8  ยุคปัจจุบัน
 

 


                            www.S_Pinthong@Wattano.ac.th        www.S_Pinthong@Hotmail.com        ICQ # 269-598-678    Tel. 0-9854-0383