เซต

ความหมายของเซต

ในทางคณิตศาสตร์ เราใช้คำว่าเซตในความหมายของคำว่า กลุ่ม หมู่ เหล่า กอง ฝูง ชุด และเมื่อกล่างถึงเซตของสิ่งใด ๆ จะทราบได้ทันทีว่าในเซตนั้นมีอะไรบ้าง เราเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่า สมาชิก

เซต

สมาชิกของเซตประกอบด้วย

เซตของวันในหนึ่งสัปดาห์

วันอาทิตย์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์

เซตของจำนวนเต็มบวกที่หารด้วย 5 ลงตัว

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...

เซตของคำตอบของสมการ X2 - 4 = 0

2, -2


สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซต ชื่อและสมาชิกของเซต

1.       สามารถใช้วงกลม, วงรี แทนเซตต่าง ๆ ได้

2.       ชื่อเซตนิยมใช้ตัวใหญ่ทั้งหมด เช่น A, B, C, ...

3.       สัญลักษณ์ แทนคำว่า "เป็นสมาชิกของ"
              แทนคำว่า "ไม่เป็นสมาชิกของ"

1. ให้ A เป็นเซตของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 5 นั่นคือ

    1 A,     2 A,     3 A,     4 A,     5 A
   -----------------------------------------------
    0 A,    6 A

2. ให้ B เป็นเซตของสระในภาษาอังกฤษ จะได้ว่า

    a B,     e B,     i B,     o B,     u
   ----------------------------------------------
    b B,    c B

 

 

BACK