เซต

 

การเขียนเซต
นอกจากจะเขียนวงกลมหรือวงรีล้อมรอบสมาชิกทั้งหมดของเซตแล้ว เรายังมีวิธีเขียนเซตได้อีก 2 วิธี ดังนี้

1) วิธีแจกแจงสมาชิก (Tubular form) มีหลักการเขียน ดังนี้

  1. เขียนสมาชิกทั้งหมดในวงเล็บปีกกา
  2. สมาชิกแต่ละตัวคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
  3. สมาชิกที่ซ้ำกันให้เขียนเพียงตัวเดียว
  4. ในกรณีที่จำนวนสมาชิกมาก ๆ ให้เขียนสมาชิกอย่างน้อย 3 ตัวแรก แล้วใช้จุด 3 จุด (Tripple dot) แล้วจึงเขียนสมาชิกตัวสุดท้าย

2) วิธีบอกเงื่อนไขของสมาชิก (Set builder form) หลักการเขียนมีดังนี้

  1. เขียนเซตด้วยวงเล็บปีกกา
  2. กำหนดตัวแปรแทนสมาชิกทั้งหมดตามด้วยเครื่องหมาย | (| อ่านว่า "โดยที")่ แล้วตามด้วยเงื่อนไขของตัวแปรนั้น ดังรูปแบบ {x | เงื่อนไขของ x}

เซต

แบบแจกแจงสมาชิก

แบบบอกเงื่อนไข

A เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า 5

A = {1, 2, 3, 4}

A = {x | x เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า 5}

B เซตของวันในหนึ่งสัปดาห์

B = {วันอาทิตย์, วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์}

B = {x | x เป็นชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์}

C เป็นเซตของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ

C = {a, b, c, ... ,z}

C = {y | y เป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษ}

 

back