เซต

ลักษณะของเซต

 

เซตว่าง (Empty Set)

คือ เซตที่ไม่มีสมาชิกเลย เขียนแทนด้วย { } หรือ (phi) เช่น
เซตของจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง 1 กัน 2
เซตของสระในคำว่า "อรวรรณ"

เซตจำกัด (Finite Set)

คือ เซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนเต็มบวก หรือ ศูนย์ เช่น
มีจำนวนสมาชิกเป็น 0
{1, 2, 3, ...,100} มีจำนวนสมาชิกเป็น 100

เซตอนันต์ (Infinite Set)

คือ เซตที่ไม่ใช่เซตจำกัด ไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้ เช่น
เซตของจำนวนเต็มบวก {1, 2, 3, ...}
เซตของจุดบนระนาบ

 

back