เซต

ความสัมพันธ์ของเซต

 

 

1. เซตที่เท่ากัน (Equal Sets)

คือ เซตสองเซตจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตทั้งสองมีสมาชิกเหมือนกัน
สัญลักษณ์ เซต A เท่ากับ เซต B แทนด้วย A
= B
             เซต A ไม่เท่ากับ เซต B แทนด้วย A
B

A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 5, 5}

เซต A มีสมาชิกเหมือนกับเซต B

A = B

C = {a, e, i, o, u}
D = {i, o, u, e, o}

เซต C มีสมาชิกเหมือนกับเซต D

C = D

E = {0, 1, 3, 5}
F = {x | x
I+, x เซต E มีสมาชิก 4 ตัว คือ 0, 1, 3, 5 แต่เซต F มีสมาชิก 5 ตัว คือ 1, 2, 3, 4, 5

E F

 

G = {สีแดง, สีน้ำเงิน, สีขาว}
H = {สีแดง, สีน้ำเงิน, สีเหลือง}

สีขาว G แต่ สีขาว H

G H

 

2. เซตที่เทียบเท่ากัน (Equivalentl Sets)

คือ เซตที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน และสมาชิกของเซตจับคู่กันได้พอดีแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
สัญลักษณ์ เซต A เทียบเท่ากับ เซต B แทนด้วย A
B

A = {a, b, c, d, e}
B = {1, 2, 3, 4, 5}

A B แต่เซตทั้งสองมีจำนวนสมาชิกเท่ากัน และสามารถจับคู่แบบ 1:1 ได้พอดี

A B

C = {x | x I+}
D = {x | x = 2n , n = 1, 2, 3, ...}

C เป็นเซตจำนวนเต็มบวก {1, 2, 3, ...}
ส่วนเซต D เป็นเซตของจำนวนคู่ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป {2, 4, 6, ...}
โดยสมาชิกของเซต C กับ D จับคู่แบบ 1:1 ได้พอดี

C D

 

หมายเหตุ

1. ถ้า A = B แล้ว A B
2. ถ้า A
B แล้ว ไม่อาจสรุปได้ว่า A = B

 

back