เซต

สับเซต (Subset)

 

การที่เซต A จะเป็นสับเซตของเซต B ได้นั้นสมาชิกทุกตัวของเซต A จะต้องเป็นสมาชิกของเซต B

สัญลักษณ์

เซต A เป็นสับเซตของเซต B แทนด้วย A B
เซต A ไม่เป็นสับเซตของเซต B แทนด้วย A
B

A = {1, 2}     B = {2, 3}
C = {1, 2, 3}     D = {1, 2, 3, 4}

A B, A C, A D
B A, B C, B D
C A, C B, C D
D A, D B, D C

 

หมายเหตุ

1. เซตทุกเซตเป็นสับเซตของตัวมันเอง (A A)
2. เซตว่าง เป็นสับเซตของทุก ๆ เซต (
A)
3. ถ้า A
แล้ว A =
4. ถ้า A
B และ B C แล้ว A C
5. A = B ก็ต่อเมื่อ A
B และ B A

 

Back