เซต

 

ปฏิบัติการระหว่างเซต (Operation between Sets)

 

ปฏิบัติการระหว่างเซต คือ การนำเซตต่าง ๆ มากระทำกันเพื่อให้เกิดเป็นเซตใหม่ได้ ซึ่งทำได้ 4 วิธี คือ

1.

ยูเนียน (Union)

ยูเนียนของเซต A และ B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A หรือ B
เขียนแทนด้วย
A B

2.

อินเตอร์เซคชัน (Intersection)

อินเตอร์เซคชันของเซต A และ B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A และ B
เขียนแทนด้วย
A B

3.

คอมพลีเมนต์ (Complement)

คอมพลีเมนต์ของเซต A คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์ แต่ไม่เป็นสมาชิกของ A
เขียนแทนด้วย
A'

4.

ผลต่างของเซต (Difference)

ผลต่างของเซต A และ B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเซต A แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B
เขียนแทนด้วย
A - B

= {1, 2, 3, ..., 20},      A = {1, 2, 3, 4, 5, 6},      B = {2, 4, 6, 8, 10, 12}


A B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12}


A B = {2, 4, 6}


A' = {7, 8, 9, ..., 20}


B' = {1, 3, 5, 7, 9, 11, ...,20}


(A B)' = {7, 9, 11, 13, ..., 20}


(A B)' = {1, 3, 5, 7, ..., 20}


A - B = {1, 3, 5}


B - A = {8, 10, 12}

BACK