ภาพนี้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ในปัจจุบันอย่างไร?

www.wattano.ac.th

ยินดีต้อนรับ

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโนยี
งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

หน่วยที่
เรื่อง
ประวัติส่วนตัว
1
  ประวัติและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร    Test
2
   ส่วนประกอบคอมพิวเตอร
3
  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
4
  ระบบเครือข่าย

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

งานธุรกิจ
และ
คอมพิวเตอร์