รับราชการ
รั้ว ฟ้า - ขาว 2518

my family since 1981- now

สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ช่วงชั้นที่ 3 และ 4

ผลิตสื่อ ICT

E - book
E - learning

 

ระวัติการศึกษา - อบรม- สื่อ ICT
พ.ศ. 2511 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร.ร.สตรีวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม
พ.ศ. 2517 ปวส.(บริหารธุรกิจ) วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ เชียงใหม่
พ.ศ. 2525ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

พ.ศ. 2543 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
พ.ศ. 2545 ประชุมสัมมนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ธุรกิจ)
พ.ศ. 2545 กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะธุรกิจศึกษาระดับจังหวัด
พ.ศ. 2545 อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรคอมพิวเตอรืและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น กระทรวงสึกษาธิการ
พ.ศ. 2545 อบรมการสร้างและพัฒนา Homepage ของกลุ่มวิชา
พ.ศ. 2545 อบรมเรื่องการวัดและประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2545 อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการสอนเพศศึกษา จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2546 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา
พ.ศ. 2546 อบรมงานวิจัยในชั้นเรียน
พ.ศ. 2547 วิทยากรพี่เลี้ยงโครงการ TAM CAMP หลักสูตรการอบรมแอนิเมชั้น ภาคฤดุร้อนสำหรับครูและเยาวชน
พ.ศ. 2547 การประชุมปฏิบัติการ การนำ ICT มาใช้เพื่อการเรียนการสอน
พ.ศ. 2547 อบรมการผลิตสื่อ ICT การผลิตสื่อ   E-book ด้วยโปรแกรม Microsofe word
พ.ศ. 2547 อบรมการผลิตสื่อ ICT การผลิตสื่อ   E-book ด้วยโปรแกรม Dreamweaver MX
พ.ศ. 2547 - 2548 ผลิตสื่อ    ICT E- book และ E - Learningโดยใช้ความรู้โปรแกรม Dreamweaver MX , Microsofe power point, Adobe photoshop,   SwisfMax, และ Flash
              (ประวัติและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
               ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์
ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย ฯลฯ ) 

Mrs. Walee (Maneevara) Jitsattayakul
          
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7
รับราชการครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
18 พฤษภาคม 2518
อายุราชการ 30 ปี
สอนงานธุรกิจ และ งานคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


สถานภาพ สมรส คู่สมรส นายนเรศ จิตสัตยากุล
ข้าราชการบำนาญ และ ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทแสงพนาชัย
บุตรชายคนโตอายุ 21 ปี นายนวภูมิ จิตสัตยากุล
ระดับชั้นปี 3 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
บุตรชายคนกลางอายุ 18 ปี นายวรกุล จิตสัตยากุล
ปวช. 3 ช่างยนตร์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
บุตรชายคนเล็กอายุ   17 ปี นายปัจฉิมพงศ์ จิตสัตยากุล
ปวช.2 ไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนโปลิเทคนิตลานนาเชียงใหม่