บทเรียน Visual Basic
เรื่องที่ 1

เรื่องที่ 2

เรื่องที่ 3

เรื่องที่ 4

ตัวอย่างการใช้ textbox กับการบวกเลข

ตัวอย่างการใช้ ToolBox ต่าง ๆ

ตัวอย่างการใช้ Timer

ตัวอย่างการวาดเส้น รูปวงกลม

ตัวอย่างการใช้งานเกี่ยวกับการเปิดแฟ้มงานในคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างการเพิ่มฟอร์มและการเชื่อมโยงระหว่าง Form

ตัวอย่างการจัดการเกี่ยวกับคำสั่งด้านต่าง ๆ

ตัวอย่างการสร้างฐานข้อมูล Access

ตัวอย่างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Access

ตัวอย่างการเพิ่ม Component ใน VB

การทำแผ่น Setup

แบบทดสอบครั้งที่ 1

แบบทดสอบครั้งที่ 2

แบบทดสอบครั้งที่ 3