การสร้างฐานข้อมูลจากโปรแกรม Access

            โปรแกรม Access เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ บันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ หรือที่เรียกว่า ฐานข้อมูล

หมายถึงเป็นที่รวบรวมข้อมูลเอาไว้ด้วยกันและสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในแต่ละตารางข้อมูล

ซึ่งการบันทึกข้อมูลที่ดี มักจะเป็นรูปแบบของการบันทึกในตารางข้อมูล ที่มี คอลัมน์(colum)  และ แถว (Row)

 เพื่อสะดวกต่อการเลือกใช้ข้อมูล ในภายหลัง

 

ขั้นตอนการใช้สร้างตารางข้อมูลจาก Access มีดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Access  เลือกฐานข้อมูลเปล่า   และ ตั้งชื่อฐานข้อมูล  สมมุติตั้งชื่อเป็น DB1

2. เลือกรายการสร้างตารางในมุมมองออกแบบ

3. ในช่องเขตข้อมูลกำหนดชื่อ Field และชนิดข้อมูล ตามตัวอย่าง  และบันทึกเป็น (ชื่อตาราง) ตั้งชื่อว่า Data

(ชนิดข้อมูลจะมีทั้งที่กำหนดเฉพาะเป็นตัวเลข แบบเป็นตัวอักษร แบบเป็นวันที่ และอื่น ๆ ตามความต้องการ)

 

 

4.  คลิ๊กตกลง จะได้ตารางข้อมูล Data สำหรับกรอกข้อมูล  ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ชื่อ DB1  ดังภาพ

 

5. เปิดตาราง data แล้วกรอกข้อมูลในช่องตาราง

 

 

 

6. เราสามารถสร้างตารางข้อมูลได้หลาย ๆ ตารางในฐานข้อมูลเดียวกัน ถ้ามีข้อมูลที่ต้องการเก็บหลาย ๆ ข้อมูล