การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล Access ด้วย VB

 

  1. เปิดโปรแกรม Visual Basic  เลือก  New Project  à  Standard EXE  à Open

 

 

  1. นำ object ที่อยู่ใน แถบ ToolBox (general) มาวางไว้บน Form ตามภาพ

 

Data control

 

 

 

 

 

  1. ทำการเปลี่ยนข้อความบน Object แต่ละตัวดังตัวอย่าง

 

 

  1. การเชื่อมต่อจะทำเมื่อ Form load โดยให้ data control ทำการเชื่อมต่อ ดังนี้

Connect    =    Access      ในกรณีที่เป็น Access97 

(หรือ Connect    =  Access2000    ถ้าเป็น Access 2000  )

                  Databasename  = f:\vb\db1.mdb (สมมุติว่าฐานข้อมูล db1.mdb เก็บไว้ใน ไดร์ F:\vb)

     

  1. ดับเบิลคลิ๊กที่ Form แล้วทำการเขียนโปรแกรมดังนี้

 

 

Private Sub Form_Load() 

Data1.Connect = "access"   ‘ กำหนดให้มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล access 

Data1.DatabaseName = "d:\nurse\db1.mdb"    ‘ กำหนดให้มีการเลือกใช้ฐานข้อมูลที่อยู่ใน D:\nurse  ชื่อว่า db1.mdb

End Sub

 

 

 

 

Private Sub Form_Activate()  ‘เมื่อเปิด form

Data1.RecordSource = "select  * from data"     ‘  เลือกตารางข้อมูล data

Data1.Refresh

If Not Data1.Recordset.EOF Then       ‘ถ้ามีข้อมูล ให้แสดงผลดังนี้

With Data1.Recordset

Text1.Text = !id      ‘ช่อง text1  แสดงผล field id

Text2.Text = !fname  ‘ช่อง text2  แสดงผล field ชื่อ

Text3.Text = !lname   ‘ช่อง text3  แสดงผล field นามสกุล

Text4.Text = !address  ‘ช่อง text4  แสดงผล field ที่อยู่

End With

End If

End Sub  

 

 

Private Sub Command3_Click()

Data1.Recordset.AddNew      ‘เพิ่มข้อมูล

End Sub

 

 

Private Sub Command1_Click()

With Data1.Recordset

!id = Text1.Text

!fname = Text2.Text

!lname = Text3.Text

!address = Text4.Text

.Update

End With

End Sub

 

Private Sub Command2_Click()

If MsgBoxต้องการลบแน่นอน     YES ", 68) = 6 Then

Data1.RecordSource = "select  * from data where id = " & Text1.Text & ""

Data1.Refresh

If Not Data1.Recordset.EOF Then

Data1.Recordset.Delete

End If

End If

End Sub

 

 

Private Sub Command4_Click()

Unload Me

End

End Sub

 

 

Private Sub Command5_Click()

Data1.Recordset.Edit

End Sub

 

 

Private Sub Command6_Click()

On error goto err                           ‘ป้องกันการเกิด error

Data1.Recordset.MovePrevious

If Not Data1.Recordset.EOF Then      

With Data1.Recordset

Text1.Text = !id     

Text2.Text = !fname 

Text3.Text = !lname  

Text4.Text = !address 

End With

End If

Err:

 

End Sub

 

Private Sub Command7_Click()

On error goto err

Data1.Recordset.MoveNext

If Not Data1.Recordset.EOF Then      

With Data1.Recordset

Text1.Text = !id     

Text2.Text = !fname 

Text3.Text = !lname  

Text4.Text = !address 

End With

End If

Err:

End Sub