ประโยชน์ของวิชากระบี่กระบอง

                    กระบี่กระบองย่อมมีคุณประโยชน์แก่ผู้เล่นเป็นเอนกประการ ซึ่งถ้านำมาสรุปรวมเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ

         แบ่งออกเป็น 5 ข้อ ดังนี้

1. กระบี่กระบองเป็นวิชาการต่อสู้และป้องกันตัว
2. กระบี่กระบองเป็นวิชาพลศึกษาที่ดีอย่างหนึ่ง
3. กีฬากระบี่กระบองเป็นกีฬาที่ฝึกน้ำใจอย่างดีเลิศ
4. กระบี่กระบองเป็นวิชาที่ฝึกอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
5. กระบี่กระบองเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการต่อสู้และป้องกันตัว
    ของชาติไทย
       

[กลับหน้าหลัก]