ประวัติกระบี่ – กระบอง

  ประวัติกระบี่ - กระบอง          
        มีมาตั้งแต่มนุษย์รู้จักการหาอาหารมาแล้วโดยใช้หินใช้ไม้หรือท่อนไม้
ในการล่าสัตว์แต่ที่เข้ามาในประเทศไทยเริ่มเข้ามาในสมัยสุโขทัยไทยกับพม่า
ได้รบกันอยู่เสมอพวกทหารได้ฝึกปรือการรบอยู่เสมอ และพอถึงฤดูการแข่งขัน
พระมหากษัตริย์ก็ได้ประกาศเอาทหารที่มีฝีมือมาแข่งขันกัน ซึ่งพวกนี้คือ
พวกทหารเก่าที่เคยรบมาแล้ว หลักฐานที่พออ้างอิงได้คือ การศึกษาจากราชนิพนธ์
พอทราบได้ว่า ในรัชกาลที่ 2 คงมีการเล่นประวัติกระบี่ – กระบองมาแล้ว
ซึ่งพระองค์ทรงนิพนธ์ไว้ในหนังสืออิเหนา ในรัชกาลที่ 3 ก็ศึกษาจากผลงานของ
สุนทรภู่ ได้แก่เรื่องพระอภัยมณี
         ประวัติกระบี่ – กระบอง ได้เฟื่องฟูมากในรัชกาลที่ 4 เพราะพระองค์
ทรงโปรดปารนมากเป็นพิเศษ ถึงกับโปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอหลาย
พระองค์ด้วยกัน ทรงหัดประวัติกระบี่ – กระบอง จนครบองค์ และเมื่องาน
ผนวชรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้จัดให้มีการแสดงประวัติกระบี่ – กระบอง
ในงานผนวชนั้นด้วย ซึ่งประกอบด้วย


คู่แรก      แสดงกระบี่            เจ้าฟ้าจาตุรนรัศมี คู่กับ พระองค์เจ้ากัมลาศ เลอสรรค์

คู่สอง      แสดงพลอง            พระองค์เจ้าคัคนาง คยุคล คู่กับ พระองค์เจ้าทวี ถวัลยลาภ

คู่ที่สาม   แสดงง้าว               พระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์ คู่กับ พระองค์เจ้าทองกอง ก้อนใหญ่

คู่ที่สี่       แสดงดาบสองมือ    พระองค์อุนากรรณ อนัตนชัย คู่กับ พระองค์เจ้าชุมพลรัชสมโรช

 

      ครั้นถึงรัชกาลที่ 6 การแสดงประวัติกระบี่ – กระบอง ได้ลดน้อยลงไปบ้าง
คงมีการแสดงเป็นครั้งคราว จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ 7 ประวัติกระบี่ – กระบอง
ค่อยหายไป ต่อมามีท่านอาจารย์ นาค เทพหัสดิน ณ อยุทธยา ซึ่งเรานับถือท่านว่า
“เป็นบิดาวิชาประวัติกระบี่ – กระบอง” เพราะท่านรักใคร่วิชานี้มาก และได้บรรจุ
เข้าในหลักสูตรพลศึกษาในปี พ.ศ. 2479 นับแต่นั้นมา วิชาประวัติกระบี่ – กระบอง
จึงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป

 

[กลับหน้าหลัก]