คุณประโยชน์ของมวยไทย

การฝึกมวยไทยย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้ฝึกเองและส่วนรวมประเทศชาติดังนี้

            1.สามารถนำไปใช้ป้องกันตัวเองในชีวิตประจำวันได้

            2.ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกล้าหาญและมีระเบียบวินัย

            3.มีอำนาจบังคับจิตใจดี มีความสุขุม เยือกเย็นมีความมานะอดทน

            4.ทำให้ร่างกายมีสมรรถภาพที่ดี มีความสง่างามสมส่วนแข็งแรง ว่องไวและมีภูมิต้านทานโรคสูง

            5.ช่วยดำรงไว้ซึ่งศิลปะการต่อสู้ประจำชาติของไทยซึ่งถือวาเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีลีลาสวยสดงดงาม

               ที่จะหาศิลปะการต่อสู้ของชาติอื่นใดมาเทียบได้

 

[กลับหน้าหลัก]