เอกสารการอบรม

                               โปรแกรม Macromedia Captivate

 

ครูปานทิพย์  ดวงจันทร์

ครู ค.ศ.2  วิทยฐานะ ชำนาญการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ง 42102  (คอมพิวเตอร์พื้นฐาน) ชั้น ม.5

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่

                                                       - - - - - - - - -

 

ความต้องการของระบบ

                การสร้างไฟล์งานต่าง ๆ บน Macromedia Captivate นั้น คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ต้องมี

ระบบฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

          ความต้องการของระบบทางฮาร์ดแวร์

·       ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows2000 หรือ Windows XP

·       CPU แบบ Intel Pentium III ความเร็ว 600 MHz. ขึ้นไป

·       หน่วยความจำ RAM ขนาด 128 MB (แนะนำขนาด 256 MB)

·       พื้นที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ขนาด 100 MB

·       จอภาพแสดงความละเอียดอย่างน้อย 800 * 600

(แนะนำที่ความละเอียด 1024 * 768)

·       Microphone to record audio

·       Speakers and sound card

ความต้องการของระบบทางซอฟต์แวร์

·       Internet Explorer 5.0  ขึ้นไป

·       Flash Player 6 ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

สรุปการใช้โปรแกรม

Macromedia captivate

1.สาธิตการจับหน้าจอ      ปุ่ม record - เริ่มบันทึก

                                           ปุ่ม End หยุดการบันทึก

   สามารถแก้ไขในแต่ละสไลด์ได้ โดยเพิ่มคำอธิบาย  (text caption) หรือลบสไลด์ส่วนที่ไม่ต้องการออกได้

 

2.คล้าย Powerpoint มีสไลด์ มองเห็นชัดเจน   ทำการเชื่อมโยงปุ่มไปยังสไลด์ อื่น

   หรือไฟล์อื่นได้

3. มีมุมมอง 2 มุมมอง คือ Storyboard และ Edit     ตั้งชื่อสไลด์เพื่อสะดวกในการเชื่อมโยง (Double Click  บนสไลด์ พิมพ์ชื่อใน Label

 

4. คล้ายโปรแกรม Flash คือมองเห็น Time Line    ด้านบน สามารถกำหนดเวลา ควบคุมการนำเสนอ และ ลำดับการนำเสนอได้ง่าย

    - Object ที่เกิดก่อน จะอยู่ที่ 0

    - Object ที่เกิดทีหลัง จะอยู่เยื้องไป (ตัวเลขมาก)

    - ควรให้ขอบเขตของ object ด้านหลังเท่ากัน

                หมายความว่า วัตถุทุกชิ้น อยู่บนสไลด์ ก่อนจะแสดงหน้าสไลด์ถัดไป

    - ข้อควรจำ หน้าใดที่ไม่มีปุ่ม Button จะเป็นการแสดง Movie (สไลด์ต่อเนื่องกันไป) เวลาขึ้นอยู่กับ Timeline

    - หน้าใดที่มีการกำหนดปุ่ม Button หลาย ๆ ปุ่ม

               ควรให้ การเกิดของปุ่มเท่ากัน (ด้านซ้ายบน Timeline)

 

5. การสร้างตัวอักษร (การจัดการเกี่ยวกับตัวอักษร)

   - มีความเคลื่อนไหว Effect ที่

     Insert/Text Animation..

   - ธรรมดา มีพื้นหลังหรือไม่ก็ได้ ที่

     Insert/Text caption...

       การเน้นข้อความ

   - Insert/Hightlight box..

   - Insert/Animation...

       กรอบ .swf อยู่ใน

     C:\Program files\macromedia\captivate\Gallery\SWF Animation

   - การซ่อนตัวอักษร  Insert / Rollover caption...

6. การแทรกรูปภาพ

    - ภาพนิ่ง Insert/Image..

    - ภาพเคลื่อนไหว Insert/Animation...

    - การซ่อนภาพ  Insert / Rollover Image...

 

7. การเปลี่ยนพื้นหลัง

    - สีพื้นธรรมดา Slide/Properties..

      (double Click) บนสไลด์ เลือก Custom

 

    - พื้นหลังเป็นภาพ  Insert/Image..

                แล้วขยายภาพให้เต็มสไลด์ click ขวาที่รูปภาพ

                เลือก Merge into Background

 

8. การแทรกเสียง

   - เสียงที่มีอยู่ในโปรแกรม จะอยู่ที่ c:\Programfiles

     \Macromedia\captivate\Gallery\Sound

   -  สามารถบันทึกเสียงประกอบสไลด์นั้นด้ที่ Audio\Record..

   -  อาจสร้างและบันทึกเสียงจากโปรแกรมอื่น แล้วนำมาใช้งานได้

 

9. สามารถสร้างแบบทดสอบได้หลายประเภท (เลือกตอบ, เติมคำ, จับคู่)โปรแกรมจะคำนวณการทำตอบให้ หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จแล้ว เป็นภาษาอังกฤษ  ข้อดีคือ สร้างง่าย ใช้ง่าย ข้อเสียคือ

ไม่ได้เก็บข้อมูลคะแนน Database ไว้ หรือบันทึกคะแนน   ลงในคอมพิวเตอร์ และแก้ไขข้อความภาษาอังกฤษในหน้าสรุปไม่ได้

   Insert/question slide..

 

10. สามารถสร้าง รหัสผ่าน ก่อนเข้าเรียนได้ ในหน้าแรกที่  Insert \ Text Entry box...

 

11. ไฟล์เกิดจากโปรแกรมนี้ มีนามสกุล .cp 

    สามารถ Publish เป็น Flash .swf

                                     เป็น Html  .html

                                     เป็น .exe

                                     เป็น Word .doc สำหรับ print out ได้