การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม

        การต่อกิ่งแบบนี้นิยมใช้กับการต่อยอดของไม้ผล เช่นองุ่น ท้อ น้อยหน่า  ทำการเสียบยอดก่อน
พืชจะแตกยอดอ่อน

1. ตัดยอดของต้นตอออกแล้วผ่าต้นตอให้ลึก
ลงไปประมาณ 2-3 นิ้ว

2. ลักษณะต้นตอที่ผ่าแล้ว

3. เฉือนกิ่งพันธุ์ดีเป็นรูปลิ่ม เสียบลงไป
ตามรอยแผล ให้เยื่อจริญด้านใดด้านหนึ่ง
ของกิ่งชิดกัน

4. พันด้วยพลาสติกพันตาให้แน่น  ใช้ถุง
พลาสติกใสครอบปลายของกิ่งป้องกันการ
คายน้ำ